AKTUALNOŚCI - Uchwała
UCHWAŁA NR XXV/304/2016 RADY MIASTA ZAMOŚĆ  ( w formacie pdf )
UZASADNIENIE
1. Potrzeba i cel podjęcia uchwały.
W zwiazku ze zmianą ustawy o systemie oświaty wprowadzoną ustawą z dnia 1 grudnia 2016 r o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 poz.1985) oraz zgodnie z § 32 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.283) w sytuacji gdy ma miejsce zmiana zakresu spraw przekazanych do uregulowania aktem wykonawczym dotychczasowy akt wykonawczy wydany na podstawie przepisu przed zmianą traci moc obowiązującą z dniem wejścia w życie przepisu zmieniającego; należy dokonać ponownego uchwalenia przepisów prawa miejscowego.
2. Rzeczywisty stan w dziedzinie, która ma być unormowana oraz różnica pomiędzy dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym.
W związku ze zmianą zapisów ustawowych dotychczasowa uchwała straciłaby moc prawną.
Nowy zapis uchwały wprowadza możliwości pobierania opłat wyłącznie za dziecko w wieku do 5 lat za pobyt w publicznym przedszkolu tj. równoznaczne ze zniesieniem możliwości pobierania opłat za dzieci w wieku 6 lat i starszych za pobyt w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Zamość
3. Przewidywane skutki społeczne, gospodarcze, finansowe i prawne i źródła finansowania.
Projektowana uchwała będzie miała pozytywne skutki społeczne, co przełoży się na poprawę jakości życia mieszkańców.
Wejście w życie projektowanej uchwały nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw.
Wejście w życie projektowanej uchwały nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionalny.
4.  Źródła finansowania, jeżeli projekt niesie obciążenia dla budżetu.
Projekt nie niesie dodatkowego obciążenia dla budżetu jednostek samorządu terytorialnego. Brak dotacji celowej oraz możliwości pobierania opłat za dzieci w wieku 6 lat i starsze zrekompensowany zostanie w części oświatowej subwencji ogólnej.
5.  Ocena zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej.
Przedmiot projektu niniejszej uchwały nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.