WYDARZENIA - Konkursy
30 października 2019 roku w naszej placówce odbył sie? mie?dzyprzedszkolny konkurs wiedzy o bezpieczen´stwie, w którym udział wzie?ły trzy przedszkola: 8, 13 i 9. Dzieciaki miały okazje? popisac´ sie? wiedza? zdobyta? podczas zaje?c´. Uczestnicy konkursu z wielkim zaangaz˙owaniem wykonywali poszczególne zadania wykazuja?c sie? przy tym zdrowa? rywalizacja. Rados´c´, s´miech i głos´ny doping widzów s´wiadczył o doskonałej zabawie. Na zakon´czenie uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody, które wre?czyła Pani Dyrektor Joanna Figiel.
To wspaniałe spotkanie zostało uwien´czone pysznym pocze?stunkiem przygotowanym przez nasze Panie kucharki.
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy, a nauczycielkom dzie?kujemy za wkład włoz˙ony w przygotowanie dzieci do konkursu.